Chính sách và Điều khoản sử dụng

Khi sử dụng các trang web và ứng dụng do chúng tôi sở hữu, bao gồm các trang web và ứng dụng tại genplus.vn và các miền phụ của chúng, bao gồm cả việc mua và / hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi, bạn được coi là đã đọc và đồng ý các Điều khoản Sử dụng sau:

Thuật ngữ

Các thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm Chính sách Bảo mật của chúng tôi , Thông báo Tuyên bố từ chối trách nhiệm và bất kỳ hoặc tất cả các Thỏa thuận giữa chúng tôi:

“Khách hàng”, “Người dùng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người truy cập trang web này và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của Công ty. Trong trường hợp người truy cập trang web này làm như vậy thay mặt cho một tổ chức như doanh nghiệp, thành phố, công ty hoặc nhóm khác, thì “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến cả cá nhân bạn cũng như tổ chức bạn. đang đại diện. Hơn nữa, bằng cách đại diện cho một tổ chức trên trang web này, bạn xác nhận rằng bạn có quyền ký kết các thỏa thuận thay mặt cho tổ chức đó. “Công ty”, “Của chúng tôi”, “Bản thân”, “Chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến Trung tâm xét nghiệm AND Genplus – Một trung tâm xét nghiệm tại Việt Nam. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi khi số nhiều, hoặc Khách hàng hoặc chính chúng tôi khi số ít. “Dịch vụ” và “Sản phẩm” đề cập đến bất kỳ thứ gì mà chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng hoặc tiêu thụ, bao gồm các dịch vụ có thể được đăng ký trực tuyến nhưng có thể được truy cập, ít nhất là một phần, ngoại tuyến. “Trang web”, “Trang web” và “Cổng thông tin” đề cập đến nội dung, phần mềm, ứng dụng và dịch vụ được truy cập trên hoặc thông qua miền của chúng tôi, genplus.vn, bao gồm bất kỳ miền phụ nào.

Bất kỳ cách sử dụng thuật ngữ nào ở trên hoặc các từ khác ở dạng số ít, số nhiều, viết hoa và / hoặc anh ấy / cô ấy hoặc chúng, được coi là có thể thay thế cho nhau nếu không được định nghĩa riêng biệt và do đó được coi là giống nhau.

Bản tóm tắt

Các Điều khoản và Điều kiện này chi phối việc sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc duyệt, sử dụng phần mềm hoặc ứng dụng của chúng tôi, mua các sản phẩm thực, đăng ký các dịch vụ có thể được truy cập ngoại tuyến hoặc theo cách khác, và chia sẻ thông tin hoặc nội dung với chúng tôi, phù hợp và tuân theo pháp luật hiện hành.

Cam kết bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể được tìm thấy trên Trang Chính sách Bảo mật và được đưa vào đây bằng cách tham khảo toàn bộ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Loại trừ và Hạn chế

Thông tin trên trang web này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Công ty: (a) loại trừ tất cả các tuyên bố và bảo đảm liên quan đến trang web này và nội dung của nó hoặc được hoặc có thể được cung cấp bởi bất kỳ chi nhánh nào hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, bao gồm cả liên quan đến bất kỳ sự không chính xác hoặc thiếu sót nào trong trang web này và / hoặc tài liệu của Công ty; và, (b) loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này và các dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn thất trực tiếp, mất hoạt động kinh doanh hoặc lợi nhuận (cho dù việc mất lợi nhuận đó có thể lường trước được hay không, nó có phát sinh trong quá trình bình thường hay không và liệu bạn có thông báo cho Công ty về khả năng xảy ra hay không của tổn thất tiềm ẩn đó), thiệt hại gây ra cho máy tính, phần mềm máy tính của bạn, hệ thống và chương trình và dữ liệu trên đó hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, do hậu quả và ngẫu nhiên. Tuy nhiên, Công ty không loại trừ trách nhiệm đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của mình. Các loại trừ và giới hạn trên chỉ áp dụng trong phạm vi luật pháp cho phép. Không có quyền nào theo luật định của bạn với tư cách là người tiêu dùng bị ảnh hưởng.

Sự đồng ý và ủy quyền

Khách hàng đồng ý với điều kiện là đặt hàng bất kỳ dịch vụ thử nghiệm nào do Công ty cung cấp cho một cá nhân khác không phải là họ để có được sự đồng ý bằng văn bản về việc thử nghiệm và ủy quyền công bố kết quả thử nghiệm cho Công ty và Khách hàng. Điều này áp dụng cho từng cá nhân mà Khách hàng đặt hàng dịch vụ thử nghiệm từ Công ty. Sự đồng ý cho thử nghiệm và ủy quyền công bố kết quả sẽ được Khách hàng cung cấp cho Công ty dưới dạng điện tử hoặc giấy theo yêu cầu và Khách hàng sẽ nhận được trước khi cá nhân đó được gửi đi thử nghiệm. Sự đồng ý và ủy quyền đó sẽ được nhận từ cá nhân bằng cách sử dụng giấy từ bỏ xác định Công ty là đại diện của Khách hàng và trong đó có sự ủy quyền của cá nhân để lấy kết quả từ kết quả của cá nhân, chẳng hạn như kết quả xét nghiệm pháp lý hoặc kết quả xét nghiệm sức khỏe nghề nghiệp, ở dạng vật lý hoặc điện tử và chia sẻ kết quả xét nghiệm đó với Khách hàng trước khi công bố kết quả cho cá nhân. Sự từ bỏ sẽ cung cấp thỏa thuận của cá nhân để giải phóng, bồi thường và không gây tổn hại cho Công ty và Khách hàng khỏi bất kỳ trách nhiệm hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc truyền kết quả cho bất kỳ thử nghiệm nào được thực hiện theo Thỏa thuận này.

Dịch vụ được cung cấp

Xét nghiệm DNA

Công ty sẽ cung cấp hoặc sắp xếp dịch vụ thu thập mẫu vật theo yêu cầu. Xét nghiệm ADN bao gồm phân tích mẫu vật trong phòng thí nghiệm và phân tích thống kê kết quả. Mỗi người phải được thanh toán trực tiếp cho văn phòng thu mẫu.

Kiểm tra lý lịch và xác định huyết thống

Việc kiểm tra lý lịch yêu cầu một thỏa thuận riêng giữa bạn và chúng tôi. Nếu bạn đặt hàng kiểm tra lý lịch trên trang web này, bạn hiểu rằng bạn sẽ phải ký thỏa thuận đó thay mặt cho công ty của mình trước khi chúng tôi có thể tiến hành các màn hình mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng cho thấy những người bạn muốn sàng lọc đã ủy quyền cho bạn làm như vậy. Chúng tôi sẽ cung cấp một sự từ bỏ điện tử mà họ có thể ký điện tử và gửi lại cho chúng tôi cùng với giấy tờ tùy thân có ảnh của họ. Trừ khi chúng tôi có thỏa thuận khác trong những trường hợp đặc biệt, bản từ bỏ đã ký này cộng với bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp là bắt buộc trước khi chúng tôi tiến hành kiểm tra lý lịch.

Sức khỏe nghề nghiệp

Chúng tôi cung cấp cơ chế cho người sử dụng lao động thiết lập các dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp – chẳng hạn như thể chất, vắc xin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xét nghiệm – tại các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả xét nghiệm liên quan đến COVID-19. Vai trò của chúng tôi là một trong những đầu nối công nghệ, cho phép các doanh nghiệp yêu cầu các cá nhân có được các dịch vụ cần thiết và nhận được kết quả của các dịch vụ đó. Genplus không trực tiếp cung cấp bất kỳ dịch vụ y tế nào cũng như giải thích kết quả của các dịch vụ đó. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm sức khỏe nghề nghiệp được thiết lập thông qua trang web của chúng tôi phải được sự chấp thuận và chỉ định của bác sĩ trong Cơ quan chuyên môn, các tổ chức chuyên nghiệp của Bộ y tế Việt Nam.

Nếu bạn có thắc mắc về kết quả của một dịch vụ y tế hoặc xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, bạn nên liên hệ với bác sĩ lâm sàng đã cung cấp dịch vụ hoặc yêu cầu xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Bác sĩ chỉ định cho các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm có thể là bác sĩ lâm sàng tại địa điểm nơi dịch vụ được thực hiện hoặc bác sĩ có đầy đủ thẩm quyền hành nghề.

Các dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp của chúng tôi chỉ được sử dụng trong môi trường việc làm và do đó, không được sử dụng cho các cá nhân đang tìm cách nhận các dịch vụ y tế cho mình. Trong trường hợp kết quả kiểm tra nghề nghiệp, chẳng hạn như kiểm tra trong phòng thí nghiệm, cho thấy kết quả nằm ngoài phạm vi bình thường của bài kiểm tra được chỉ định, bạn đồng ý thông báo ngay cho người đã làm bài kiểm tra (ví dụ: nhân viên hoặc người xin việc của bạn) để theo dõi. với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của họ. Bạn cũng đồng ý cung cấp thông tin liên hệ cập nhật cho người đó mà chúng tôi có thể sử dụng để làm điều tương tự.

Trang web và các dịch vụ của chúng tôi bao gồm các dịch vụ liên quan đến COVID-19. Nếu bạn sử dụng hoặc truy cập bất kỳ dịch vụ nào trong số này, bạn đồng ý rằng bạn chấp nhận Thông báo của chúng tôi về Quyền riêng tưĐiều khoản sử dụng Website.

Tình trạng nhà cung cấp độc quyền

Công ty và các nhà cung cấp đã ký hợp đồng sẽ cung cấp dịch vụ theo Thỏa thuận này sẽ luôn hoạt động với tư cách là nhà thầu độc lập cho Khách hàng chứ không phải với tư cách là nhân viên, đại lý hoặc đại diện của Khách hàng.

Khả dụng

Trừ khi có quy định khác, các dịch vụ được giới thiệu trên trang web này chỉ có sẵn ở Việt Nam. Tất cả quảng cáo chỉ dành cho thị trường Việt Nam. Bất kỳ bài kiểm tra hoặc dịch vụ nào trên trang web của chúng tôi bị cấm theo luật tại tiểu bang mà bạn muốn sắp xếp cho bài kiểm tra hoặc dịch vụ không có sẵn cho bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đánh giá sự phù hợp cho một mục đích cụ thể của bất kỳ bản tải xuống, chương trình và văn bản nào có sẵn thông qua trang web này. Việc phân phối lại hoặc công bố lại bất kỳ phần nào của trang web này hoặc nội dung của nó đều bị cấm, bao gồm cả việc phân phối lại hoặc các phương tiện tương tự hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Công ty. Công ty không đảm bảo rằng dịch vụ từ trang này sẽ không bị gián đoạn, kịp thời hoặc không có lỗi,

Chính sách Thanh toán, Hủy và Hoàn phí

Chi phí dịch vụ

Các dịch vụ được đặt hàng theo thỏa thuận này có thể thanh toán theo tỷ giá được liệt kê trên trang web của Công ty tại thời điểm Khách hàng đăng ký dịch vụ.

Thanh toán cho Dịch vụ

Nghĩa vụ của các Bên trong việc thực hiện và thanh toán cho các dịch vụ thử nghiệm phát sinh khi Khách hàng thực hiện một đơn đặt hàng, mà Khách hàng có thể đặt hàng theo phương thức điện tử bằng cách đặt hàng trên trang web của Công ty, qua điện thoại bằng cách gọi điện cho Công ty hoặc bằng cách gửi email tới công ty. Các đơn đặt hàng sau đó sẽ được Công ty xử lý, chẳng hạn như thông qua việc cấp mã vạch hoặc ủy quyền khác cho các dịch vụ được thực hiện. Các dịch vụ có thể được truy cập vào một thời điểm hoặc ngày sau đó.

Tất cả các Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ chính đều là phương thức thanh toán được chấp nhận. Điều khoản thanh toán của chúng tôi là thanh toán đầy đủ khi đặt hàng dịch vụ. Tất cả hàng hóa vẫn là tài sản của Công ty cho đến khi được thanh toán đầy đủ. Doanh nghiệp có thể đăng ký tài khoản tín dụng. Không có tiền hoàn lại sau khi thanh toán được thực hiện. Khách hàng nhận được tín dụng trọn đời cho các dịch vụ trả trước chưa sử dụng, với một số trường hợp ngoại lệ như được lưu ý bên dưới.

Dịch vụ Xét nghiệm điều kiện việc làm được coi là “đã qua sử dụng” và không đủ điều kiện để nhận tín dụng trong tương lai.

Thử nghiệm tại chỗ và trên thiết bị di động

Các khoản phí bổ sung có thể tích lũy khi khách hàng đặt hàng thử nghiệm tại chỗ nếu xảy ra một số mức trung bình nhất định và Khách hàng đồng ý thanh toán ngay cho Công ty các mức trung bình đó. Mức trung bình bao gồm: (a) số dặm trên 50 dặm khứ hồi, (b) Thời gian chờ nếu Genplus đến thăm địa điểm của Khách hàng vào thời điểm Khách hàng yêu cầu nhưng Khách hàng (hoặc (các) Nhân viên) không có mặt hoặc sẵn sàng để bắt đầu thử nghiệm, hoặc nếu Đường Y tế phải đợi ngoài 30 phút vì bàng quang ngại ngùng; (c) khi các xét nghiệm bổ sung được yêu cầu tại chỗ, chẳng hạn như thêm người để kiểm tra, xác nhận xét nghiệm nồng độ cồn trong hơi thở (BAT) để sàng lọc không âm tính (được lập hóa đơn là BAT thứ hai) hoặc chuỗi hành trình sản phẩm thứ hai được yêu cầu (lập hóa đơn như một thử nghiệm lần thứ hai).

Khung thời gian cho kết quả

Genplus hiểu tầm quan trọng của khách hàng trong việc nhận được kết quả xét nghiệm kịp thời. Chúng tôi cũng hiểu rằng khung thời gian ước tính rất quan trọng để bạn đánh giá thời điểm mong đợi kết quả. Chúng tôi cố gắng hết sức để đưa ra các ước tính hợp lý về kết quả; tuy nhiên, dù chúng tôi muốn, chúng tôi không bao giờ đảm bảo khung thời gian cho kết quả. Có một số lý do giải thích tại sao chúng tôi không đảm bảo khung thời gian cho kết quả, bao gồm:

Cuối cùng, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp kết quả chính xác một cách nhanh chóng, Genplus ưu tiên tính chính xác hơn là kịp thời.

Truy cập Cổng thông tin

Khi bạn đăng ký một tổ chức trên Cổng thông tin của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn có quyền ký cam kết thay mặt cho tổ chức đó. Nếu bạn không có thẩm quyền đó, bạn không nên đăng ký tổ chức. Người đăng ký tổ chức được chỉ định là “người dùng cấp cao” cho tổ chức đó, cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào dữ liệu của công ty được lưu trữ trên Cổng thông tin, bao gồm cả dữ liệu được chia sẻ với công ty bởi các cá nhân khác. Người cấp quyền có thể cấp quyền truy cập cho các cá nhân khác trong tổ chức của họ. Khách hàng thừa nhận rằng chỉ có superuser hoặc những người khác được chỉ định như vậy bởi superuser khác, sẽ chịu trách nhiệm cho những người, trong tổ chức của họ, có quyền truy cập vào dữ liệu của tổ chức trên Cổng thông tin. Riêng Khách hàng chịu trách nhiệm độc lập về việc xác định ai được cấp quyền truy cập vào dữ liệu của tổ chức họ trên Cổng thông tin, cũng như để xóa quyền truy cập từ những cá nhân không còn quyền truy cập vào dữ liệu của họ. Nếu người cấp quyền rời khỏi tổ chức mà không ủy quyền toàn quyền truy cập của họ cho bất kỳ ai khác, thì Công ty có thể chấp nhận các phương thức thay thế để chuyển quyền truy cập của người dùng cấp trên, chẳng hạn như một bức thư có công chứng trên giấy tiêu đề của công ty yêu cầu đổi người cấp quyền thành người khác.

Bồi thường và khiếu nại

Khách hàng phải bồi thường, bảo vệ và tiết kiệm vô hại cho Công ty và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của Công ty, khỏi và chống lại mọi trách nhiệm pháp lý, tổn thất, chi phí hoặc chi phí (bao gồm cả phí luật sư) bởi trách nhiệm pháp lý đối với Công ty, phát sinh từ hoặc liên quan đối với các dịch vụ của Công ty, cho dù do Công ty gây ra, hoặc do Công ty hoặc bất kỳ bên nào khác được bồi thường ở đây, bao gồm cả tổn thất phát sinh từ các khiếu nại của bên thứ ba gây ra cho Công ty về thương tích cơ thể, tổn hại kinh tế hoặc danh tiếng, tổn thương tinh thần hoặc tâm lý hoặc thiệt hại về thực hoặc tài sản cá nhân hữu hình phát sinh từ các dịch vụ được đặt hàng theo Thỏa thuận này, trừ khi chỉ do sơ suất nghiêm trọng của Công ty và / hoặc các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của Công ty. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tổn thất, chi phí, thương tích, hoặc các thiệt hại phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các dịch vụ này hoặc bất kỳ khía cạnh nào của các dịch vụ này bởi lý do hoặc bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào, bao gồm cả việc vi phạm hợp đồng hoặc sơ suất không đến mức cố ý hoặc cố ý làm sai. Hơn nữa, trách nhiệm của công ty theo Thỏa thuận này sẽ không vượt quá tổng số tiền phải trả cho Công ty đối với các đơn đặt hàng được công ty chấp nhận theo Thỏa thuận này. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng về bất kỳ thiệt hại đặc biệt hoặc do hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, lợi nhuận bị mất, mất khả năng sử dụng và chi phí thay thế do Công ty sơ suất, vi phạm hợp đồng hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác. bao gồm vi phạm hợp đồng hoặc do sơ suất không đến mức cố ý hoặc cố ý làm trái. Hơn nữa, trách nhiệm của công ty theo Thỏa thuận này sẽ không vượt quá tổng số tiền phải trả cho Công ty đối với các đơn đặt hàng được công ty chấp nhận theo Thỏa thuận này. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng về bất kỳ thiệt hại đặc biệt hoặc do hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, lợi nhuận bị mất, mất khả năng sử dụng và chi phí thay thế do Công ty sơ suất, vi phạm hợp đồng hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác. bao gồm vi phạm hợp đồng hoặc do sơ suất không đến mức cố ý hoặc cố ý làm trái. Hơn nữa, trách nhiệm của công ty theo Thỏa thuận này sẽ không vượt quá tổng số tiền phải trả cho Công ty đối với các đơn đặt hàng được công ty chấp nhận theo Thỏa thuận này. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng về bất kỳ thiệt hại đặc biệt hoặc do hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, lợi nhuận bị mất, mất khả năng sử dụng và chi phí thay thế do Công ty sơ suất, vi phạm hợp đồng hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.

Loại trừ các thiệt hại

BÊN NÀO SẼ CÓ BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI: (I) CÁC THIỆT HẠI HẬU QUẢ, TRÁCH NHIỆM, SỰ CỐ, BẤT NGỜ HOẶC TRÁCH NHIỆM; (II) MẤT LỢI NHUẬN, DỮ LIỆU HOẶC DOANH THU; HOẶC (III) VỐN, THAY THẾ HOẶC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TĂNG.

Tệp nhật ký

Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi để sử dụng tổng hợp. Ngoài ra, để quản trị hệ thống, phát hiện các kiểu sử dụng và mục đích khắc phục sự cố, chúng tôi ghi lại thông tin truy cập tiêu chuẩn bao gồm loại trình duyệt, thời gian truy cập / thư mở, URL được yêu cầu và URL giới thiệu.

Cookie

Giống như hầu hết các trang web tương tác, trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet của Công ty này sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết về người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được sử dụng trong một số khu vực của trang web của chúng tôi để kích hoạt chức năng của khu vực này và dễ sử dụng cho những người truy cập.

Liên kết đến trang web này

Bạn không thể tạo liên kết đến bất kỳ trang nào của trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Nếu bạn tạo liên kết đến một trang của trang web này, bạn tự chịu rủi ro và những loại trừ và giới hạn nêu trên sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web này bằng cách liên kết đến nó.

Liên kết từ trang web này

Mặc dù chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web của bên thứ ba khi được cho là hữu ích cho khách hàng của chúng tôi, nhưng chúng tôi không giám sát hoặc xem xét nội dung của các trang web của bên thứ ba được liên kết đến từ trang web này. Các ý kiến ​​được bày tỏ hoặc tài liệu xuất hiện trên các trang web như vậy không nhất thiết được chúng tôi chia sẻ hoặc xác nhận và không được coi là người xuất bản các ý kiến ​​hoặc tài liệu đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web này. Chúng tôi khuyến khích người dùng của chúng tôi lưu ý khi họ rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web này. Bạn nên đánh giá tính bảo mật và độ tin cậy của bất kỳ trang web nào khác được kết nối với trang web này hoặc tự mình truy cập thông qua trang web này, trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho họ. Công ty này sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào,

Thông báo Bản quyền

Nội dung đầy đủ của trang web này có Bản quyền, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả văn bản, biểu trưng, ​​đồ họa, đồ họa thông tin và tài liệu do người dùng gửi. Công ty sở hữu Bản quyền đối với tất cả các tài liệu trên trang web này hoặc đã cấp phép cho nó từ các bên thứ ba. Để tránh nghi ngờ, bạn không được sao chép, tái sản xuất hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào trên trang web này vì bất kỳ lý do gì mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Thương hiệu của Genplus

Genplus là các thương hiệu đã đăng ký của Trung tâm xét nghiệm ADN Genplus. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng hoặc bắt chước biểu tượng hoặc bất kỳ việc sử dụng cụm từ “Genplus” để xét nghiệm ADN theo bất kỳ hình thức nào, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản, đều bị nghiêm cấm.

Nội dung do người dùng gửi

Chúng tôi có thể tạo cơ hội cho người dùng gửi nội dung cho chúng tôi, chẳng hạn như nhận xét về các bài viết trên blog của chúng tôi, đánh giá các sản phẩm của chúng tôi và gửi các bài đăng trên blog của khách. Nếu nội dung đó do bạn gửi, theo đây bạn cấp cho chúng tôi giấy phép vĩnh viễn trên toàn thế giới để sử dụng nội dung đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả việc cung cấp công khai nội dung đó trên trang web của chúng tôi và chia sẻ với các bên thứ ba. Nội dung do người dùng gửi không được coi là bí mật. Hơn nữa, chúng tôi không có nghĩa vụ phải bồi thường cho bạn dưới bất kỳ hình thức nào đối với nội dung do người dùng của bạn gửi. Nếu bạn muốn xóa nội dung do chính người dùng của bạn gửi khỏi trang web của chúng tôi sau khi bạn đã gửi nội dung đó, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để thực hiện yêu cầu đó và thông thường nó sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng.

Trường hợp bất khả kháng

Không bên nào sẽ chịu trách nhiệm với bên kia về việc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo bất kỳ Thỏa thuận nào do sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của bên đó bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ Đạo luật nào của Chúa, khủng bố, chiến tranh, nổi dậy chính trị, nổi dậy, bạo loạn , bất ổn dân sự, hành động của chính quyền dân sự hoặc quân sự, nổi dậy, động đất, lũ lụt hoặc bất kỳ sự kiện tự nhiên hoặc con người nào khác xảy ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, dẫn đến việc chấm dứt thỏa thuận hoặc hợp đồng đã ký kết, cũng như không thể lường trước một cách hợp lý. Bất kỳ Bên nào bị ảnh hưởng bởi sự kiện đó sẽ thông báo ngay cho Bên kia về điều tương tự và sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của bất kỳ Thỏa thuận nào có trong tài liệu này.

Từ bỏ

Việc một trong hai Bên không đòi hỏi phải thực hiện nghiêm túc bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Thỏa thuận nào hoặc việc một trong hai Bên không thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà họ được hưởng theo đây sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền đó và sẽ không gây ra giảm thiểu các nghĩa vụ theo này hoặc bất kỳ Thỏa thuận nào. Không có sự khước từ nào đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Thỏa thuận nào sẽ có hiệu lực trừ khi nó được tuyên bố rõ ràng là như vậy và được cả hai Bên ký kết.

Chung

Thỏa thuận này và việc sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Bang New York, không tham chiếu đến các nguyên tắc xung đột pháp luật. Bằng cách truy cập trang web này và sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi, bạn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này cũng như quyền tài phán độc quyền của tòa án New York trong tất cả các tranh chấp phát sinh từ việc truy cập đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị phát hiện là vô hiệu hoặc không thể thực thi, các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn ràng buộc các Bên theo đây với cùng hiệu lực như thể điều khoản vô hiệu hoặc không thể thi hành đã bị cắt bỏ và xóa. Việc Công ty không thực thi bất kỳ quy định nào được nêu trong các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ Thỏa thuận nào, hoặc không thực hiện bất kỳ tùy chọn nào để chấm dứt,

Thỏa thuận này không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu là mang lại bất kỳ lợi ích nào cho bất kỳ người nào không phải là một Bên theo đây. Không Bên nào được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền, nhiệm vụ hoặc nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực vì lợi ích của các Bên và những người kế nhiệm tương ứng của họ, những người được chuyển nhượng được phép và những người đại diện hợp pháp.

Liên lạc

Chúng tôi có thể được liên hệ qua email: genplus.vn@gmail.com. Hoặc, bạn có thể gọi cho chúng tôi theo số: 0899 080 999. Hoặc, bạn có thể viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

Trung tâm xét nghiệm ADN Genplus

Trụ sở tại Hà Nội: 198 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

Đại diện tại TP HCM: 33 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0899 080 999

Thỏa thuận trước đó

Thỏa thuận này đại diện cho toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa các Bên liên quan đến vấn đề. Mọi sự từ bỏ bất kỳ quyền nào theo thỏa thuận này, và bất kỳ sửa đổi nào đối với thỏa thuận này, phải được ký vào một văn bản riêng có chữ ký của các Bên. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các quy định của Điều khoản và Điều kiện này và các quy định của một thỏa thuận được ký kết riêng được ký kết giữa các bên, các quy định của thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng trừ khi thỏa thuận riêng xác định cụ thể xung đột và chỉ rõ rằng nó sẽ thắng thế. Bất kỳ thỏa thuận riêng biệt nào được các bên ký kết trước Ngày sửa đổi cuối cùng trên trang này đều phụ thuộc vào thỏa thuận này. Trong bất kỳ trường hợp nào, hiệu lực của các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện này không mâu thuẫn với các thỏa thuận riêng biệt như vậy sẽ không bị ảnh hưởng.

Thời hạn và Chấm dứt

Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực trên cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, Công ty có quyền sửa đổi, điều chỉnh, thay đổi, bổ sung hoặc thay đổi các điều kiện này tùy từng thời điểm khi thấy phù hợp. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi sẽ biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với bất kỳ thay đổi nào. Thỏa thuận cũng có thể bị hủy bởi Khách hàng bằng cách thông báo cho chúng tôi về việc bạn muốn hủy qua email tại genplus.vn@gmail.com.

Thông báo về các thay đổi

Nếu các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh, chúng tôi sẽ thông báo rằng các thay đổi đã được thực hiện bằng cách cập nhật Ngày sửa đổi lần cuối trên trang này. Tương tự, nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo rằng những thay đổi này đã được thực hiện bằng cách cập nhật ngày sửa đổi cuối cùng trên trang bảo mật của chúng tôi, có tại: Chính sách quyền riêng tư – Genplus. Do đó, bạn nên đọc lại trang này thường xuyên nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và / hoặc trang web của chúng tôi. Các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành một Thỏa thuận giữa Bạn và Chúng tôi. Trong trường hợp bạn đang đại diện cho một công ty hoặc tổ chức khác, các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận giữa tổ chức của bạn và chúng tôi. Việc bạn truy cập vào trang web này và / hoặc đăng ký hoặc đặt dịch vụ hoặc mua hàng từ chúng tôi cho thấy sự hiểu biết, đồng ý và chấp nhận của bạn đối với Chính sách quyền riêng tư cũng như các Điều khoản và Điều kiện đầy đủ có trong tài liệu này. Quyền của Người tiêu dùng theo luật định của bạn không bị ảnh hưởng.

Ngày sửa đổi lần cuối: Ngày 3 tháng 9 năm 2022

Hỗ trợ trực tuyến
Hãy liên hệ với chúng tôi bằng việc lựa chọn phương thức thuận tiện cho bạn
Chat zalo Zalo Chat Chat Messenger Messenger Email Gửi Email